Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice (TSE) a fost constituit în urma fuzionării Departamentului Sisteme și Dispozitive Electronice și a Departamentului Telecomunicații prin Ordinul Rectorului UTM nr. 302-r din 16 mai 2019.

Departament „Sisteme şi Dispozitive Electronice” (pînă la an. 2013 “Construirea și producerea aparatajului electronic”, din 01.04.2017 catedra a fost reorganizat în Departament Sisteme și Dispozitive Electronice, ordinului Nr.643-sp din 22.03.17) a fost fondată în anul 1972 în cadrul Facultăţii de Electrofizică (în prezent FET) cu obiectivul pregătirii cadrelor inginerești la specialitatea “Construirea şi Producerea Aparatajului Radioelectronic” (“CPRA”) pentru ramurile: electronică, mijloace de comunicații și de calcul, proiectarea aparatajului electronice-radio și de comunicații. În anul 1992 specialitatea „CPRA” a fost redenumită în „Sisteme radioelectronice”, iar în anul 2011 este denumită „Electronica”.

Departamentul Telecomunicații a fost fondat prin ordinul rectorului UTM nr.643-SP din 22 martie 2017 în scopul optimizării resurselor umane, financiare și materiale, îmbunătățirii calității managementului universitar, asigurării unei conlucrări eficiente între facultăți și catedre și al realizării obiectivelor trasate de către Ministerul Educației privind eficientizarea cheltuielilor publice în domeniul educației și în conformitate cu Hotărârea Senatului nr.4 din 27 decembrie 2016. Departamentul Telecomunicații a fost format în baza comasării a trei catedre: Telecomunicații, Radiocomunicații și Sisteme Optoelectronice. Catedra Telecomunicații a fost fondată la data de 13 iulie 1987 în cadrul Facultăţii de Radioelectronică (în prezent FET), având drept scop pregătirea cadrelor inginereşti la specialitatea „Telecomunicaţii automate”, pentru ramura de telecomunicaţii în proces continuu de dezvoltare şi perfecţionare.

Departamentul pregătește  conform programelor de studii  ingineri în telecomunicații și Electronică, capabili să proiecteze sisteme şi reţele moderne de telecomunicaţii şi să dezvolte sisteme electronice inteligente cu grad înalt de complexitate.

Dezvoltând competenţe în reţelele de comunicaţii digitale, transmisiunea informaţie, radiotehnica, microprocesoare, ingineria SOFT, grafica asistată de calculator, precum şi în programarea calculatoarelor.

Pe parcursul anilor de studii studenţii obţin cunoştinţe şi deprinderi practice pe care le aplică în laboratoarele departamentului, în cadrul competiţiilor sau activităţilor extracurriculare.

În cadrul departamentului activează 44 de cadre didactice, care motivează studenţii să-şi urmeze visul şi îi pregătesc pentru o carieră de succes.

FACILITĂŢI

 • 20 laboratoare dotate cu echipamente modern
 • Participări la expoziţii internaţionale
 • Stagii de practică peste hotare
 • Materiale pentru studiu disponibile online

 

ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Conform cerinţelor economiei naţionale a Republicii Moldova în domeniul pregătirii cadrelor inginereşti cu studii superioare şi în baza Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţămînt superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 28.06.2017, Departamentul TSE asigură instruirea studenţilor în domeniile de formare profesională 0714 „Electronică şi automatizări” la programele de studii ciclul I licență:

0714.1 „Tehnologii și sisteme de telecomunicații”,

0714.2 „Rețele și software de telecomunicații”,

0714.3 „Comunicații radio și televiziune”,

0714.8 „Securitatea sistemelor electronice și de telecomunicații”

și în domeniul de formare profesională 0710 „Inginerie și management” la programul de studii ciclul I licență:

0710.1 „Inginerie si management în telecomunicații”

Studiile superioare de licenţă la aceste programe corespund unui număr de 240 de credite de studii transferabile, cu o durata de 4 ani la învăţământ cu frecvenţa la zi şi 5 ani la învăţământ cu frecvenţă redusă.

Deasemenea, departamentul TSE asigură procesul de învățământ în domeniul de Electronică și Comunicații la programul de studiu ciclul 2 master:

 • Mentenanța și Managementul Rețelelor de Telecomunicații
 • Sisteme și Comunicații Electronice
 • Securitatea Informației în Sistemele și Rețelele de Comunicații

 

Studiile de master la aceste programe corespund unui număr de 90 de credite de studii transferabile, cu o durata de 1,5 ani la învăţământ cu frecvenţa la zi.

ACTIVITATEA DE CERCETARE 

 • Activitatea ştiinţifică la Departamentul TSE se desfăşoară prin cercetări  în cadrul temelor de doctorat; cercetări în cadrul contractelor de investigaţii ştiinţifice; cercetări la iniţiativă personală, fiind axate pe următoarele direcţii principale:
  • Materiale pentru comunicaţii optice (prof. univ., dr.hab. N. SÎRBU, ş.a.);
  • Tehnologii şi metode de reproducere a nanofirelor conductoare (prof.univ., dr. hab. S. DIMITRACHI, conf.univ.,dr. I. AVRAM, ş.a.).
  • Metode noi de măsurare şi măsurătoare de impedanţă cu rezonanţă simulată (conf.univ.,dr. P. NICOLAEV, magistru A. KAZAK ş.a.).
  • Dispozitive şi circuite electronice (conf.univ.,dr. N. BEJAN ş.a.).
  • Analiza spectrală şi procesare semnalelor digitale, elaborarea metodelor şi dispozitivelor de recepţie-transmisiune a canalelor (conf.univ.,dr. Gh. Sorochin ş.a.)
  • Cercetarea metodelor şi procedurilor de comunicare a microsateliţilor cu staţiile terestre pentru captarea şi transmisiunea imaginilor în timp real (Proiectul universitar SATUM) ( conf. univ., dr.N. Secrieru ş.a.)

Colaboratorii departamentului au participat în ultimii ani la diverse expoziţii şi saloane internaţionale, obţinând un şir de diplome şi medalii.

COLECTIVUL CORPORAL-DIDACTIC DEPARTAMENTULUI TELECOMUNICAȚII ȘI SISTEME ELECTRONICE

Personalul   didactic  implicat  în formarea profesională a cadrelor inginereşti la programele de studii ale departamentului TSE, corespunde cerinţelor stipulate în Codul Educaţiei al Republicii Moldova. Titularii unităţilor de curs elaborează curriculele respective, consultând necesităţile ramurii cu agenţii economici şi coordonează echipele, care elaborează materialele didactice (manuale, ghiduri, lucrări de laborator, culegeri tematice, pagini Web, soft-uri specializate etc.).

 

Nr. Numele, prenumele Funcţia, titlul ştiinţific E-mail Numărul publicaţiilor/invenţii/lucrări metodice

TITULARII

1. NISTIRIUC PAVEL Deca FET, conf.univ.dr. pavel.nistiriuc@fet.utm.md 154 / 9 / 144
2. SAVA LILIA Şef departament TSE, conf.univ.dr. lilia.sava@srco.utm.md 65/-13
3. CHIHAI ANDREI Prodecan FET, lect.univ. andrei.chihai@fet.utm.md 20/0/5
4. ANDRONIC SERGHEI  conf.univ.dr. serghei.andronic@adm.utm.md 103/11/27
5. ŞESTACOVA TATIANA SSET, EA, conf.univ.dr. tatiana.sestacova@sde.utm.md  91/2/15
6. GANEA VICTORIA prof.univ., dr. hab. lucia.gujuman@srco.utm.md 58/-10
7. MOROZOVA VERA Conf.univ.dr. vera.morozov@tlc.utm.md 50/7/50
8. AVRAM ION  conf.univ.dr. ion.avram@rc.utm.md 85/6/10
9. JDANOV  VLADIMIR Conf.univ.dr. vladimir.jdanov@sde.utm.md 19/15/4
10. TÎRŞU VALENTINA Lect.univ. valentina.tirsu@tse.utm.md
11. DOROGAN ANDREI Lect.univ.dr. andrei.dorogan@srco.utm.md 178/2/1
12. ALEXEI  ARINA  lect.univ. arina.lachi@srco.utm.md 18/-2
13. IAZLOVEȚCHI MARIA Lect.univ. maria.iazlovetchi@srco.utm.md 40/0/2
14. TINCOVAN SERGHEI Lect.univ. serghei.tincovan@sde.utm.md 40/1/11
15. GRIȚCO ROMAN Lect.univ. roman.gritco@rc.utm.md 19/-/3
16. GRIȚCO MARIA asist.univ. maria.gritco@srco.utm.md 12/-/9
17. MAŞNIC ALISA Lect.univ. alisa.masnic@tlc.utm.md 1/-/-
18. SOROCHIN SERAFIMA asist.univ. serafima.sorochin@srco.utm.md 52/-/3
19. MIROVSCKI VLADIMIR asist. univ. vladimir.mirovski@tlc.utm.md 12/0/6
20. IVANENCO IURII asist. univ. iurii.ivanenco@tlc.utm.md 20/0/6
21. KAZAK ARTUR asist. univ. artur.kazak@tlc.utm.md 18/3/6
22. CRISTEA ECATERINA asist. univ. ecaterina.cristea@srco.utm.md 1/-/-
28.
Nr. Numele, prenumele Funcţia, titlul ştiinţific E-mail Numărul publicaţiilor/invenţii/lucrări metodice

CUMUL INTERN

1. SECRIERU NICOLAE Conf.univ.dr. nicolae.secrieru@cnts.utm.md 125/1/25
2. ȚURCANU DINU Lect.univ. dinu.turcanu@adm.utm.md
3. ALEXEI ANATOL Lect.univ. anatolie.alexei@adm.utm.md 6/-/1
4. VORTOLOMEI DANIELA asist. univ. daniela.vortolomei@tlc.utm.md
CUMUL EXTERN
1. ȚURCANU TATIANA Conf.univ.,dr. tatiana.turcanu@srco.utm.md
2. CERBU OLGA Conf.univ.,dr. olga.cerbu@tse.utm.md
3. CICLICCI VLADIMIR Conf.univ.,dr. vladimir.ciclicci@tse.utm.md
4. CIOBANU MIHAI Conf.univ.,dr. mihai.ciobanu@tse.utm.md
5. MERIACRI PAVEL asist. univ. pavel.meriacri@sde.utm.md
6. COTÎRȘEV SERGHEI Lect.univ.
7. DEȘANU PINTILIE asist. univ. pintilie.desanu@srco.utm.md
8. PLĂMĂDEALĂ CONSTANTIN asist. univ.

CORPUL NON-DIDACTIC AL DEPARTAMENTULUI TELECOMUNICAŢII ŞI SISTEME ELECTRONICE

Nr. Numele, prenumele Funcţia E-mail
1. BILEVICI MAIA Specialist documentație studii maia.bilevici@fet.utm.md
2. VORTOLOMEI DANIELA Inginer daniela.vortolomei@tlc.utm.md
3.

Participări din ultimii ani la expoziţii şi saloane internaţionale

Nr.crt.
Numele prenumele
Denumirea lucrării /exponatului
Locul desfăşurării şi denumirea expoziţiei
Distincţiile obţinute
1
DOROGAN A. DOROGAN V., TIRON A., SÎRBU N.
New method of recording the interference spectra of birefringent crystals.
The 7-th Edition of EUROINVENT 2015 European Exibition of Creativity and Innovation. Editura PIM, Iasi, May 2015  
2
DOROGAN A., DOROGAN V., SÎRBU N., ZALOMAI V.
Definition of optical parameters of quantum wells using non-destructive methods.
The 7-th Edition of EUROINVENT 2015 European Exibition of Creativity and Innovation. Editura PIM, Iasi, May 2015.
Gold Medal
3
DOROGAN A., DOROGAN V., SÎRBU N., ZALOMAI V.
Definirea parametrilor gropilor cuantice utilizând metode optice nedistructive.
Salonul internaţional al cercetării, inovării şi inventicii, PRO INVENT 2015. Ediția a XIII-a. 25 – 27 martie 2015, Cluj – Napoca. România. p.285
Diploma de excelenţa şi medalia de aur cu menţiune specială.
4
DOROGAN A., DOROGAN V., TIRON A., SÎRBU N.
Metodă nouă de înregistrare a spectrelor de interferenţă ale cristalelor birefringente
Salonul internaţional al cercetării, inovării şi inventicii, PRO INVENT 2015. Ediția a XIII-a. 25 – 27 martie 2015, Cluj – Napoca. România. p.284
Diploma de excelenţa şi medalia de aur cu menţiune specială.
5
Nicolaev P., Nastas V.,    Dorogan V.
Metodă și dispozitive pentru măsurarea impedanței produselor lichide
Expoziţia internaţională specializată “INFOINVENT 2015”, Chișinău, 2015
Medalie de argint
6
N. N. SYRBU, A.V. DOROGAN, I. G. STAMOV, V. V. DOROGAN
POLARIZATION SENSIBLE DEVICES BASED ON BIREFRINGENT CRYSTALS
3rd International Conference „Health Technology Management”, Chisinau, Moldova, October 6-7, 2016
7
DOROGAN V., SECRIERU V., VIERU T., ZAPOROJAN S., VIERU S., DOROGAN A., MUNTEANU E.
Lamp for outdoor lighting based on LED
The 8th edition of EUROINVENT -European Exhibition of Creativity and Innovation. Iasi, Romania, 19-21 May 2016.
Gold Medal of EUROINVENT
8
ДОРОГАН В., ВИЕРУ С., СЕКРИЕРУ В., ВИЕРУ Т., МУНТЯНУ Е., ЗАПОРОЖАН С., ДОРОГАН А.
Лампа СИД 42 Вт для уличного освещения.
XIX Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016». 29 марта-1 апреля 2016.
Золотая медаль Хорватского Союза Изобретателей.
9
ДОРОГАН В., ВИЕРУ С., СЕКРИЕРУ В., ВИЕРУ Т., МУНТЯНУ Е., ЗАПОРОЖАН С., ДОРОГАН А.
За высокий уровень технических разработок, представленных на Салоне «Архимед-2016» (Москва)
XIX Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016». 29 марта-1 апреля 2016.
Золотая медаль Санкт-Петербургского Совета ВОИР
10
ДОРОГАН В., ВИЕРУ С., СЕКРИЕРУ В., ВИЕРУ Т., МУНТЯНУ Е., ЗАПОРОЖАН С., ДОРОГАН А.
Лампа СИД 42 Вт для уличного освещения.
XIX Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016». 29 марта-1 апреля 2016.
Золотая медаль Международного Салона изобретений и новых технологий «Новое Время».
11
DOROGAN V., SECRIERU V., VIERU T., ZAPOROJAN S., VIERU S., DOROGAN A., MUNTEANU E.
Lampa stradala led 42w.
Salonul internaţional al cerectării, inovării şi inventicii PRO INVENT 2016 – Ediţia XIV. 23 – 25 martie 2016. Cluj-Napoca România.
Diploma de excelenţa şi medalia de aur cu menţiune specială PRO INVENT
12
DOROGAN V., VIERU T., VIERU S., MUNTEANU E., SECRIERU V., ZAPOROJAN S., DOROGAN A., CIOBANU G., GROPPA S., DUCA V., DANAUL S., PÎRŢAC I.
Dispozitiv pentru mobilizarea regiunii cervicale.
Salonul internaţional al cerectării, inovării şi inventicii PRO INVENT 2016 – Ediţia XIV. 23 – 25 martie 2016. Cluj-Napoca România.
Diploma de excelenţa şi medalia de aur cu menţiune specială PRO INVENT. Diploma de excelenţa şi premiu special PRO INVENT.
13
SYRBU N., DOROGAN A., STAMOV I., DOROGAN V.
Optical devices based on polarized light filters
The 8th edition of EUROINVENT -European Exhibition of Creativity and Innovation. Iasi, Romania, 19-21 May 2016.
Silver Medal of EUROINVENT
14
SYRBU N., DOROGAN A., STAMOV I., DOROGAN V.
Polarization sensors based on anisotropic crystals
The 8th edition of EUROINVENT -European Exhibition of Creativity and Innovation. Iasi, Romania, 19-21 May 2016.
15
SYRBU N., DOROGAN A., STAMOV I., DOROGAN V.
Polarimetru pe baza cristalelor anizotrope.
Salonul internaţional al cerectării, inovării şi inventicii PRO INVENT 2016 – Ediţia XIV. 23 – 25 martie 2016. Cluj-Napoca România.
Special Award for the Invention, Romanian Association for Nonconventional Technologies, Bucharest, Romania. Diploma de excelenţa şi medalia de aur cu menţiune specială.
16
В. ДОРОГАН, С. ЗАПОРОЖАН, Е. МУНТЯНУ, В. ЛАРИН, В. ПАВЕЛ, В. СЕКРИЕРУ, А. ДОРОГАН
Прибор для измерения сердцевины/жилы и толщины стеклянной оболочки микропровода.
Международный салон промышленной собственности, изобретения, промышленные, образцы, товарные знаки Архимед-2017, Россия, Москва.
17
DOROGAN VALERIAN, ZAPOROJAN SERGIU, MUNTEANU EUGENIU, LARIN VLADIMIR, PAVEL VICTOR
Device for measurement of the microwire core diamater and the glass coating thickness by using the optical transparency phenomena
The 21th International Exhibition of Inventics “Inventica 2017” Iași, România
Gold Medal
18
N.N. SYRBU, V.V. URSAKI, A.V. DOROGAN, V.V. DOROGAN
Excitonic polaritons in ZnAs2 nanocrystals
The 21th International Exhibition of Inventics “Inventica 2017” Iași, România
Gold Medal
19
DOROGAN VALERIAN, ZAPOROJAN SERGIU; MUNTEANU EUGENIU, SECRIERU VITALIE, DOROGAN ANDREI
Sistem micro-optoelectronic de automatizare a iluminării în interiorul încăperilor.
Salonul internaţional al cerectării, inovării şi inventicii PRO INVENT 2017 – Ediţia XV. 22 – 24 martie 2017. Cluj-Napoca România.
Medalia de Aur. Diplomă de Excelență.
20
DOROGAN VALERIAN, ZAPOROJAN SERGIU; MUNTEANU EUGENIU, SECRIERU VITALIE, DOROGAN ANDREI
Dispozitiv de comandă şi control a temperaturii pentru măsurări de laborator.
Salonul internaţional al cerectării, inovării şi inventicii PRO INVENT 2017 – Ediţia XV. 22 – 24 martie 2017. Cluj-Napoca România.
Medalia de Aur. Diplomă de Excelență.
21
DOROGAN VALERIAN; ZAPOROJAN SERGIU; MUNTEANU EUGENIU; SECRIERU VITALIE; DOROGAN ANDREI
Device of control and maintenance of the thermal regime in stratification installations.
The 21th International Exhibition of Inventics “Inventica 2017” Iași, România
Gold Medal
22
I.G. STAMOV, N.N. SÎRBU, A.V. DOROGAN
Optical detectors based on birefringent ZnP2–C52h crystals
EUROINVENT – European Exhibition of Creativity and Innovation, 9th edition, 2017, Iași, Romania
23
I.G. STAMOV, N.N. SÎRBU, V.V. URSAKI, A.V. DOROGAN
Excitonic polaritons in ZnAs2 nanocrystals
EUROINVENT – European Exhibition of Creativity and Innovation, 9th edition, 2017, Iași, Romania
24
I.G. STAMOV, N.N. SYRBU, V.V. URSAKI, A.V. DOROGAN
Spectroscopy of excitonic polaritons in ZnAs2 nanocrystals
Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii “Pro Invent 2017”, Cluj-Napoca, România.
Medalia de Aur cu Mențiune Specială
25
I.G. STAMOV, N.N. SYRBU, A.V. DOROGAN
Fotodetectori pe baza cristalelor birefringente ZnP2–C52h
Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii “Pro Invent 2017”, Cluj-Napoca, România.
Medalie de Aur. Diploma de excelență
26
SECRIERU V., ZAPOROJAN S., RUSU N., MUNTEANU E., GORGAN D., DOROGAN A.
Non-polluting projector with performant features
Expoziția Internațională de Inventică INVENTICA 2018, Ediția a XXII-a, Iunie 27-29, 2018, Iași, Romania
Medalia de Aur
27
STAMOV I., DOROGAN A., SÎRBU N.
Semiconductor switch
22nd International Salon of Research, Innovation and Technological Transfer INVENTICA 2018, June 27-29, 2018, Iasi, Romania.
Gold Medal
28
STAMOV I., DOROGAN A., SÎRBU N.
Semiconductor switch
22nd International Exhibition of Inventics INVENTICA 2018, June 27-29, 2018, Iasi, Romania.
Special Prize, Lodz University of Technology, Inst. of Applied Physics
29
N. SÎRBU, A. DOROGAN, V. DOROGAN(+)
Cercetarea parametrilor heterostructurilor cu gropi și puncte cuantice
Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT 2018, Ediția XVI, 21-23 Martie 2018, Cluj-Napoca, Romania
Diplomă de Excelență și Medalia de Aur cu Mențiune Specială
30
V. SECRIERU, N. RUSU, S. ZAPOROJAN, E. MUNTEANU, D. GORGAN, A. DOROGAN
Proiector LED 41500 LM
Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT 2018, Ediția XVI, 21-23 Martie 2018, Cluj-Napoca, Romania
Diplomă de Excelență și Medalia de Aur
31
S. TINCOVAN, E. MUNTEANU, V. SECRIERU, S. ZAPOROJAN, D. GORGAN, A. DOROGAN
Dispozitiv de comandă și control a temperaturii în instalații de stratificare.
Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT 2018, Ediția XVI, 21-23 Martie 2018, Cluj-Napoca, Romania
Diplomă de Excelență și Medalia de Aur
32
SÎRBU N., DOROGAN A. , URSACHI V.
Optic filters based on anisotropic crystals
European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT-2018, Edition 10.
Gold Medal
33
I.G. STAMOV, N.N. SYRBU, A.V. DOROGAN, L.L. NEMERENCO
Ме-ZnP2 diode sensible to optical gyration
Expoziția Internațională Specializată INFOINVENT – 2019, Ediția XVI-a, 20-23 Noiembrie, Chișinău, Republica Moldova
34
SECRIERU V., MUNTEANU E., LOSMANSCHI C., PODGORNII D., DOROGAN A.
Led street lamp with high efficience and enhanced performance features
23nd International Exhibition of Inventics INVENTICA 2019, June 26-28, 2019, Iasi, Romania.
Diploma of Achievement
35
I.G. STAMOV, N.N. SYRBU, A.V. DOROGAN, L.L. NEMERENCO
Ме-ZnP2 diode sensible to optical gyration
23nd International Exhibition of Inventics INVENTICA 2019, June 26-28, 2019, Iasi, Romania.
Diploma of Achievement
36
I.STAMOV, N. SÎRBU, A. DOROGAN
High resolution semiconductor switch
European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT-2019, Edition 11, 16-18May, Iasi, Romania. p.175
Bronze Medal
37
ȚURCANU DINU, NISTIRIUC PAVEL
Soluții de sporire a calității de deservire în rețelele de comunicații multifuncționale prin minimizarea numărului punctelor de control și combaterea jitterului fizic
Salonul International al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii
PRO INVENT 2019
Ediția XVII, 20-22 martie 2019, Cluj-Napoca, România
Diplomă de excelență și Medalia PRO INVENT; Diploma EUROINVENT MEDAL ROMANIAN INVENTORS FORUM FIR
38
ȚURCANU DINU, NISTIRIUC PAVEL
Fighting of Phase Instability of the Digital Signal at Reception in the Optical Communication Networks
European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT-2019, Edition 11, 16-18 May,
Iași,România
DIPLOMA of GOLD MEDAL; CERTIFICATE of Recognition GOLD MEDAL for promoting Science, Education and Technology PLATFORM; CERTIFICATE of EXCELLENCE UNIVERSITY of PETROȘANI
39
ȚURCANU DINU, NISTIRIUC PAVEL
Improving the Quality of Digital Signal at Reception in the Optical Communication Networks Using a Smoothly Tunable Lens and Phase Shifter
The 23rd International Exhibition of Inventics INVENTICA 2019, June
26-28, 2019, Iași, România
DIPLOMA of GOLD MEDAL
40
ȚURCANU DINU, NISTIRIUC PAVEL
Adjustable Optical Attenuator for Testing Optical Communication Systems and Networks
European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT-2020,
Edition 12, 21-23 May 2020, Iași, România
DIPLOMA of GOLD MEDAL
41
ȚURCANU DINU, NISTIRIUC PAVEL, NISTIRIUC ANA, CHIHAI ANDREI
Optical Fiber with Restructurable Autofocus
The 24th International Exhibition of Inventics
INVENTICA 2020, 29-31 July 2020, Iași, România
DIPLOMA of GOLD MEDAL
42
ȚURCANU DINU, NISTIRIUC PAVEL, NISTIRIUC ANA, CHIHAI ANDREI
Atenuator optic ajustabil pentru testarea sistemelor și rețelelor de comunicații optice.
Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii – PRO INVENT,  Ediția  XVIII-a 2020, 18-20 noiembrie 2020, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România. 
DIPLOMA of GOLD MEDAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORĂRI

Departamentul TSE colaborează în domeniul cercetărilor ştiinţifice şi desfăşurării procesului de studii cu următoarele instituţii şi întreprinderi din domeniu:

 • Universitatea Politehnica din Valensia, Spania (assistant professor Larisa DUNAI);
 • University of SIEGEN, Institute for Data Communications Systems, Departament of Electrical Engineering and Computer Science, Germany (univ. prof., dr. Christoph RULAND);
 • Беларусский Государственный Университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), г. Минск (проф., д.т.н. В. ЯРМОЛИК);
 • Рязанский государственный радиотехнический университет, кафедра Биомедицинской и полупроводниковой электроники, Россия (проф., д.т.н. Т. ХОЛОМИНА);
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologia Informaţiei;
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
 • Academia de Știinţe a Moldovei, Institutul de Chimie, Laboratorul chimie ecologică (dr. A. Marftuleac).
 • SA „TOPAZ”, SRL „ComelPRO”, Compania ADD Grup, ÎS „Radiocomunicaţii”; Î.T.Ş. „Informbusiness”
 • ÎS Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio, SA MOLDTELECOM, Orange SA, ÎM Moldcell SA, Starnet SRL, Sun Communications SRL şi altele.
 • Universităţi şi centre de cercetare din Germania, Marea Britanie, Belgia, Spania, Franţa, Rusia, Ucraina, Belorusia, România
 • Companii din ţară: Moldtelecom” , Î.S. „Radiocomunicaţii”, Î.M „Orange” S.A., Î.M. „Moldcell” S.A., „Starnet” SRL, Academia de Telecomunicaţii (Ucraina, oraşul Odessa), „Sun Communications SRL, Î.M. „Uzina TOPAZ” S.A. etc.
 • Centrul de Optoelectronică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 • Facultatea Fizica, Universitatea din Leipzig, Germania (prof. H. Neuman, H. Sobbota, V. Riede);
 • University of Nottingham N672RD, UK, Britania, (prof. A. B. Seddon, D. Furnis);
 • Laboratorium voor Halfgeleiderfzsica, K. U. Leuven, B3001 Heverlee Leuven, Belgium (prof. P. Hertogen, G. J. Andriansens);
 • Departamentul FA, Universitatea Autonomă din Madrid, Spania (J. M. Merino, M. Leon);
 • Institutul de Fizica al AŞ Praga, Cehoslovacia, CSFR (S. Kamba, R. Dreling);
 • Université de Paris, Franţa (prof. A. Revcalevsky);
 • Institutul de Fizica şi Tehnica, Sankt-Petersburg, Rusia (A. Selkin, A. Pevţov);
 • Institutul ISTOC, Moscova, Rusia (A. Kamerţel, G. Kudinţeva);
 • Universitatea din Ujgorod, Ucraina (prof. M. Golovei, D. M. Berca, acad. V. Slivca, I. Nebola);
 • Universitatea din Belorusia, Minsk (I.Bodnari, I.Smolearenco);
 • Institutul de Optoelectronica, Bucureşti,România (T.Nicsoiu);
 • Institutul Naţional de Cercetări, Bucureşti, Români, (T. Zisu, S. Miclos, B. Robea);
 • Institute of Condesed Matter, Timişoara, România, (I. Mushcutariu, T. Nairy);
 • Insitutul de Fizica şi Tehnologia Materialelor, Bucureşti, România (V. Ţopa);
 • IFA, Academia de Ştiinţe a Moldovei (V. E. Tezlevan, E. Arusanov, V. Ursaki, I. Tigineanu, S. Levcenco, A. Nateprov);
 • Centrul de Optoelectronica al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (A. M. Andrieş, S. D. Shutov, M. Iovu, P. Prunich).

 

ANGAJAREA ABSOLVENȚILOR ÎN CÂMPUL MUNCII

 Absolvenţii programelor de studiu ale Departamentului TSE sunt competenţi în domeniile:

 • proiectarea dispozitivelor şi sistemelor electronice în diferite domenii de aplicare;
 • implementarea şi testarea circuitelor integrate analogice şi digitale;
 • elaborarea şi dezvoltarea aplicaţiilor software pentru comunicaţii şi electronica industrială folosind microcontrolere;
 • prelucrarea semnalelor analogice şi digitale (imagini, sunet, date, text);
 • administrarea sistemelor informaţionale şi reţelelor de comunicaţii;
 • deservirea şi repararea aparatajului electronic, tehnica de televiziune, de calcul şi de comunicaţii mobile.

Absolvenţii instruiţi programelor de studii pe an ce trece sunt tot mai solicitaţi, ceea ce se confirmă prin numărul de solicitări din partea agenţilor economici. Respectiv ei  îşi găsesc uşor loc de muncă în următoarele direcţii:

 • Inginer în domeniul proiectări şi producerii echipamentele electronice (S.A. „TOPAZ”, SRL „ComelPRO”, Compania ADD Grup ş. a.)
 • Staţii radio, studiouri şi centre de radio şi televiziune (SRL DVLab, Moldova TV şa);
 • Bănci şi firme comerciale dotate cu sisteme informaţionale (Banca Naţională RM, MICB, AIB, Centrul resurselor informaţionale de stat „Registru” ş.a.);
 • Firme specializate în instalarea şi întreţinerea echipamentelor electronice de comunicaţii (ÎS Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio, ÎS Radiocomunicaţii, „Moldtelecom” SA, „Orange” SA, ÎM „Moldcell” SASRL STARNET, SRL Sun Communications, SRL SATELIT TV etc.);
 • Activităţi în domeniile mentenanţă, servicii, exploatare, dezvoltare sistemelor electronice şi de telecomunicaţii (ÎS „Servicii Pază a MAI”, SRL GSS – Securitate);
 • Servicii de comunicaţii pentru firme din alte domenii (de ex., administrare de reţea);
 • Întreprinderi care îşi desfăşoară activităţile în domeniul TIC.